Донецький юридичний інститут МВС України
Головна сторінка Збірник наукових праць курсантів та студентів «Проблеми держави і права в дослідженнях молодих учених»
Офіційні сторінки ДЮІ у соціальних мережах
facebook twitter
youtube instagram
Статистика відвідувань


74.5%Ukraine Ukraine
4.7%Kuwait Kuwait
3.5%United States United States
3%United Kingdom United Kingdom
2.6%Russian Federation Russian Federation
2.2%Italy Italy
2%France France
1.5%Poland Poland
0.9%Germany Germany
0.7%Turkey Turkey

Сьогодні: 169
Вчора: 422
Цього тижня: 1882
Минулого тижня: 2787
Цього місяця: 7565
Минулого місяця: 13923
Всього: 1326686


Збірник наукових праць курсантів та студентів Донецького юридичного інституту МВС України «Держава і право в дослідженнях курсантів та студентів» Друк

Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ № 16570-5042Р, видане 20.11.2009 Міністерством юстиції України), періодичне видання «Держава і право в дослідженнях курсантів та студентів» є збірником наукових праць, в якому публікуються результати наукових досліджень курсантів та студентів з питань держави і права, правоохоронної діяльності.

Мови видання: українська та російська. Збірник наукових праць виходить двічі на рік. Сфера розповсюдження – загальнодержавна. Категорія читачів – курсанти й студенти вищих навчальних закладів України.

Засновник збірника – Донецький юридичний інститут МВС України.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми протидії злочинності. Розглядаються питання конституційного, адміністративного кримінального, кримінально-процесуального права, криміналістики, а також цивільного, фінансового й трудового права.

Збірник наукових праць курсантів та студентів Донецького юридичного інституту МВС України «Держава і право в дослідженнях курсантів та студентів»

Вимоги до оформлення статей:

1. Стаття повинна мати високий науковий та літературний рівень і містити такі елементи:

а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

б) аналіз найновіших досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше компонентів загальної проблеми, розгляду яких присвячено означену статтю;

в) формулювання цілей статті (постановка завдання);

г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

ґ) висновки дослідження і перспективи розвідок у цьому напрямі.

2. До редколегії стаття подається в одному примірнику (Word-98, формат А4, кегль 14, інтервал 1,5). На сторінці обов’язково слід залишати поля: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм. Абзацний відступ має бути однаковим і дорівнювати 5 знакам. До матеріалів додається дискета з текстовим файлом статті, який має назвою прізвище автора.

3. Орієнтовний посторінковий обсяг статті, поданої для публікації, становить: мінімум 6 сторінок, максимум 10 сторінок, оформлених згідно з вимогами.

4. У заголовку статті вказується її назва; ім’я, по батькові та прізвище автора; ім’я, по батькові, прізвище, посада, науковий ступінь та вчене звання (за наявності) наукового керівника. У додатку зазначається ім’я, по батькові та прізвище автора; факультет, на якому навчається автор, курс навчання, поштова адреса (включаючи індекс), телефон; ім’я, по батькові, прізвище, посада, науковий ступінь та вчене звання (за наявності) наукового керівника.

5. Рукопис має бути належним чином вичитаний, виправлений і підписаний автором (усіма співавторами) та супроводжуватися рецензією наукового керівника.

6. Іноземний текст і окремі іноземні слова повинні бути звірені з оригіналом.

7. Посилання на літературні джерела оформлюють таким чином: у квадратних дужках вказується номер джерела у списку, ставиться кома, зазначається сторінка (сторінки), наприклад: [2, с. 114]. Оформлення списку літератури здійснюється згідно з вимогами ВАК України (див.: Форма 23, затверджена ВАК України. – 2008. – №3. – С. 9–13) та відповідними державними стандартами.

8. За точність усіх посилань відповідають автор і науковий керівник. Нумерація зносок повинна бути єдиною для всієї статті (а не для кожної сторінки окремо).

9. У разі недотримання наведених правил підготовки рукопису редакція залишає за собою право не розглядати його.

10. Редакція має право робити скорочення і вносити редакційні зміни.

11. Оцінку актуальності поданих статей і формування змісту збірника здійснює редакційна колегія. Кожна з отриманих статей проходить обов’язкове внутрішнє рецензування.

12. Редакція рукописи не повертає.

 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

Електронна пошта:
vstup.dui@i.ua

Графік роботи:
щоденно з 9:00-18:00
вихідні з 9:00-14:00

Телефони гарячої лінії МОН України:
Вступ
044 287 89 29
0 800 50 44 25
Вища освіта
044 481 32 67
044 481 32 63

Нашi контакти:

м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21
вул. Співдружності, 92а

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

м.Маріуполь,
просп.Будівельників, 145

Телефони:
050 035 05 53
096 032 70 72

Електрона пошта:

postmaster@dli.donetsk.ua

Напиши листа ректорові
Пошта ректора
Електронна скринька довіри
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval