Донецький юридичний інститут МВС України
Головна сторінка Кафедри Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Офіційні сторінки ДЮІ у соціальних мережах
facebook twitter
youtube instagram
Структура
Статистика відвідувань


74.7%Ukraine Ukraine
4.9%Kuwait Kuwait
3.5%United States United States
3%United Kingdom United Kingdom
2.6%Russian Federation Russian Federation
2.2%Italy Italy
1.7%France France
1.5%Poland Poland
0.9%Germany Germany
0.7%Turkey Turkey

Сьогодні: 823
Вчора: 1225
Цього тижня: 2048
Минулого тижня: 4958
Цього місяця: 11315
Минулого місяця: 14242
Всього: 1277417


Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Друк

Утворення й розвиток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін безпосередньо пов’язані з переміщенням та кадровою реорганізацією Донецького юридичного інституту МВС України в 2014-2015 рр.

За рішенням Вченої ради  від 28 січня 2015 р. в її межах було об’єднано  колишні кафедри: українознавства, філософії та політології, іноземних мов, психології та соціології, спеціальної фізичної підготовки. Очолив кафедру кандидат історичних наук, доцент Лут Ікрамович Суюсанов.

Перед кафедрою постало завдання щодо відновлення в повному обсязі необхідної документації, методичного забезпечення закріплених за нею дисциплін, провадження дистанційного навчання студентів 2014 року набору, формування кадрового потенціалу тощо.

Кафедра пройшла непростий шлях перетворень у процесі свого формування та розвитку. Після роз’єднання кафедр соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов та спеціальної фізичної підготовки в березні 2017 року штат кафедри складається з 9 науково-педагогічних працівників, з-поміж яких 2 мають науковий ступінь доктора наук та 7 – кандидата наук.

Це колектив науково-педагогічних працівників, наукові здобутки якого знані не лише в рідному навчальному закладі. Кафедрою багато зроблено для покращання освітнього процесу, піднесення якості освітніх послуг, поглиблення зв'язку здобутків теоретичної науки з юридичною практикою.

Кафедра продуктивно працює в усіх напрямах організаційної, науково-дослідницької, навчально-методичної та виховної роботи.

Головний набуток кафедри і справжній її скарб - це її люди, кадровий потенціал, самодостатній науково-педагогічний колектив, структурний підрозділ інституту, здатний до виконання складних завдань щодо гуманітарної підготовки фахівців різного профілю для роботи, перш за все, у підрозділах Національної поліції України, інших правоохоронних органах та загалом у юрисдикційних органах нашої країни.

Міжкафедральні зв'язки

Кафедра успішно співпрацює із суміжними кафедрами інших вищих навчальних закладів України, а зокрема: з кафедрою української мови Київського університету імені Бориса Грінченка (д.філол.н., проф. Вінтонів М.О.), кафедрою історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (д.іст.н., проф. Луняк Є.М.), кафедра історії України та правознавства Криворізького національного університету (д. іст. н., проф. Стецкевич В.В.), кафедра політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (д. політ. н., проф. Третяк О.А.), кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України (д. філос. н., проф. Овчаренко С.В.) та ін.

Основними завданнями кафедри є:

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за навчальними дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

- організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях освітнього процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;

- розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок;

- здійснення контролю та аналізу рівня здобутих особою знань, умінь та навичок через систему поточного, проміжного і підсумкового контролю, захисту курсових робіт та атестації;

- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

- формування, під час забезпечення освітнього процесу, особистості шляхом патріотичного, правового виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

- впровадження нових методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;

- організація роботи здобувачів вищої освіти у роботі наукових гуртків, проведенні олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

- вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного досвіду, юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

- виконання планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, їх стажування за напрямком спеціальності;

- організація самостійної роботи студентів, курсантів, слухачів через систему індивідуальних занять і консультацій;

- підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до інституту;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів» тощо;

- внесення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора, доцента науково-педагогічним працівникам кафедр;

- надання допомоги підрозділам органів внутрішніх справ у вивченні тематики занять службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення;

- опрацювання та надання рекомендацій щодо підготовки документів, які надходять з МОН України, МВС України, інших державних органів та організацій;

- розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів МВС України;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл з метою здійснення профорієнтаційної роботи;

- розробка пропозицій щодо вдосконалення професіограм, кваліфікаційних і освітньо-кваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за спеціалізацією, організаційно-методичних документів;

- підготовка обґрунтування щодо модернізації варіативної частини освітньо-професійної програми;

- залучення провідних науковців, фахівців правоохоронних органів до проведення навчальних занять, контролю знань здобувачів вищої освіти, участі у проведенні атестації здобувачів вищої освіти;

- забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти до проходження атестації.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій.

 

Структура (штат, керівництво, співробітники)

Згідно зі штатним розкладом кафедра складається з 9 штатних одиниць: 1 – завідувач кафедри, 2 – професори, 6 – доценти, з них: 1 – доктор філософських наук, 1 – доктор історичних наук, 1 – кандидат психологічних наук, 3 кандидати філологічних наук, 3 кандидати історичних наук, 1 – кандидат педагогічних наук.Серед фахівців кафедри працюють:

Кононенко Тетяна Володимирівна, профессор кафедри. У 1994 р. закінчила Володимирівський державний педагогічний університет. Доктор філософських наук (2012 р.), доцент (2005 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Філософія», «Методологія наукового дослідження».

Титаренко Дмитро Миколайович, професор кафедри. У 1998 р. закінчив Донецький державний університет. Доктор історичних наук (2015 р.), доцент (2011 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Політологія», «Соціологія», «Методологія наукового дослідження».

Новікова Ольга Олександрівна, доцент кафедри. У 2003 р. закінчила Донецький національний університет. Кандидат філологічних наук (2006 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Основи лінгвістики юридичного тексту», «Основи наукового стилю мовлення», «Комунікативна компетентність працівників Національної поліції», «Удосконалення мовної компетенції юриста».

Сабельникова Тамара Миколаївна, доцент кафедри. У 1988 р. закінчила Донецький державний університет. Кандидат філологічних наук (2000 р.), доцент (2008 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Історія української культури», «Етика та естетика», «Професійна етика працівників Національної поліції», «Професійна риторика».

Мухіна Галина Вікторівна, доцент кафедри. У 1989 році закінчила Ворошиловградський педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка. Кандидат педагогічних наук (2012 р.) Викладає такі навчальні дисципліни: «Педагогіка та психологія вищої школи», «Психологія управління», «Психологія», «Конфліктологія», «Юридична психологія».

Сусликов В’ячеслав Євгенійович, доцент кафедри. У 2000 р. закінчив історичний факультет Донецького державного університету. Кандидат історичних наук (2005 р.). Викладає навчальні дисципліни: «Історія України», «Логіка» («Юридична логіка»)

Пономаренко Катерина Вікторівна, доцент кафедри.  У 2004 р. закінчила Донецький національний університет. Кандидат філологічних наук (2010р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Судова риторика», «Удосконалення мовної компетентності юриста».

Титаренко Оксана Олексіївна, доцент кафедри.  У 2000 році закінчила  Донецький національний університет. Кандидат історичних наук (2004 р.), доцент (2012 р.) Викладає такі навчальні дисципліни: «Соціологія», «Філософія», «Політологія».

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін забезпечує викладання таких курсів:

 • «Українська мова за професійним спрямуванням»;
 • «Удосконалення мовної компетенції юриста»;
 • «Основи лінгвістики наукового тексту»;
 • «Основи наукового стилю мовлення»;
 • «Комунікативна компетентність працівника Національної поліції»;
 • «Судова риторика»;
 • «Професійна риторика»;
 • «Історія України»;
 • «Історія української культури»;
 • «Політологія»;
 • «Соціологія»;
 • «Філософія»;
 • «Філософія (+ модуль етика та естетика, релігієзнавство)»;
 • «Релігієзнавство»;
 • «Етика та естетика»
 • «Методологія наукового дослідження»;
 • «Логіка»;
 • «Юридична логіка»;
 • «Психологія»;
 • «Юридична психологія»;
 • «Педагогіка та психологія вищої школи»;
 • «Психологія управління»;
 • «Конфліктологія»;
 • «Професійно-психологічна підготовка працівників Національної поліції».
 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

Електронна пошта:
vstup.dui@i.ua

Графік роботи:
щоденно з 9:00-18:00
вихідні з 9:00-14:00

Телефони гарячої лінії МОН України:
Вступ
044 287 89 29
0 800 50 44 25
Вища освіта
044 481 32 67
044 481 32 63

Нашi контакти:

м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21
вул. Співдружності, 92а

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

м.Маріуполь,
просп.Будівельників, 145

Телефони:
050 035 05 53
096 032 70 72

Електрона пошта:

postmaster@dli.donetsk.ua

Напиши листа ректорові
Пошта ректора
Електронна скринька довіри
Вiдвiдувачу
Корисні посилання
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval