Донецький юридичний інститут МВС України
Головна сторінка Кафедри Кафедра іноземних мов
Офіційні сторінки ДЮІ у соціальних мережах
facebook twitter
youtube instagram
Структура
Статистика відвідувань


74.7%Ukraine Ukraine
4.9%Kuwait Kuwait
3.5%United States United States
3%United Kingdom United Kingdom
2.6%Russian Federation Russian Federation
2.2%Italy Italy
1.7%France France
1.5%Poland Poland
0.9%Germany Germany
0.7%Turkey Turkey

Сьогодні: 823
Вчора: 1225
Цього тижня: 2048
Минулого тижня: 4958
Цього місяця: 11315
Минулого місяця: 14242
Всього: 1277417


Кафедра іноземних мов Друк

Історія створення, розвиток та основні напрями діяльності

кафедри ноземних мов Донецького юридичного інституту МВС України

Кафедра іноземних мов створена у 2017 році шляхом реорганізації кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Кафедра є базовим структурним підрозділом Донецького юридичного інституту МВС України, підпорядковується ректору та першому проректору інституту, взаємодіє з навчально-методичним відділом, відділом організації наукової роботи, факультетами та іншими відділами з питань, що належать до їх компетенції, у відповідності із законодавчими та нормативними документами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти та науки.

Основними завданнями кафедри іноземних мов є: здійснення освітньої та наукової діяльності; удосконалення навчально-методичної бази; підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників; зміцнення кадрового складу кафедри; подальше посилення практичної спрямованості занять; підготовка сучасних підручників, навчальних посібників, тестових та практичних завдань;.

 

Наукова діяльність

Баланаєва Оксана Василівна

Тема дисертаційного дослідження «Лексико-семанична, словотворча і синтаксична структура сучасної юридичної терміносистеми (на матеріалі російської, української, німецької термінологій)», Спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство. Захист відбувся у2013 році.

ФАХОВІ СТАТТІ

 1. Баланаева О. В. Гиперо-гипонимические отношения в юридической терминологии / О. В. Баланаева // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – Вип. 16. – С. 145-153.
 2. Баланаева О. В. Десимволизация лексики как фактор становления терминологии права / О. В. Баланаева // Лінгвістичні студії : [зб. наук. пр. /  наук. ред. Загнітко А. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – Вип 10. – С. 123-128.
 3. Баланаєва О. В. Десимволізація та юридична термінологія / О. В. Баланаєва // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах:  [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – Вип. 7. – С. 147-154.
 4. Баланаева О. В. От символа к термину / О. В. Баланаева // Лингвистическая организация дискурса: функциональные и содержательные аспекты: [межвуз. сб. тр. молодых учёных / под. ред. В. Тхорика и Н. Фанян]. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2004. –  Вып. 1. – С. 25-33.
 5. Баланаева О. В. Проблемы отбора лексических единиц для юридических словарей / О. В. Баланаева // Вестник международного славянского университета. Сер. Филология. – Х., 1999. – Т. 2. – Вып. 4. – С. 66-68.
 6. Баланаева О. В. Словообразовательный аспект в обучении иноязычной профессиональной лексики специалиста (на базе технической и юридической лексики) / О. В. Баланаева // Вестник Донбасской государственной академии строительства и архитектуры. Проблемы гуманитарной подготовки студентов в техническом вузе. – Макеевка : ДГАСА, 1998. – Вып. 98-5 (13). – С. 34-37.
 7. Баланаева О. В. Словообразовательный аспект юридической терминологии / О. В. Баланаева // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 28-38.
 8. Баланаева О. В. Сопоставительный анализ лексического состава юридических терминов (на материале русского, украинского и немецкого языков) / О. В. Баланаева // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – Вип. 15. – С. 123-130.
 9. Баланаева О. В. Сопоставительный анализ многозначных терминов и терминов-омонимов юридической терминосистемы / О. В. Баланаева // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.].  – Донецьк : ДонНУ, 2004. – Вип. 10. – С. 168-176.

10.  Баланаева О. В. Юридическая терминология: восстановление смысловых основ / О. В. Баланаева // Лінгвістичні студії: [зб. наук. пр. / наук. ред. Загнітко А. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 22. – С. 242-246.

11.  Баланаева О. В. Смысловые основы юридических терминов / Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 62 - С. 130-136.

12.  Баланаева О. В. Синонимия и антонимия в сфере юридической лексики / Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 63 - С. 115-122.

13.  Баланаева О. В. Сравнительний анализ терминоэлементов и образование юридических терминов с помощью суффиксов / Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Вип. 19. .– Т. 2. –  Одеса : МГУ, 2015. - С. 118-122.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Баланаєва О. В. Юридична термінологія: процес становлення / О. В. Баланаєва // Право і лінгвістика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Сімферополь – Ялта, 23‑26 вересня 2004р.): у 2-х ч. – Сімферополь : ДОЛЯ, 2004 – Ч. 1. – С. 52-56.
 2. Баланаева О. В. Образование юридических терминов с помощью префиксов / О. В. Баланаева // Проблеми системного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення): матеріали міжвуз. конф. (Дніпропетровськ, 27 січня 2009 р.) / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 5-8.
 3. Баланаєва О. В. Процес становлення української юридичної термінології / О. В. Баланаєва // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. IV Міжвузівської наук.-практ. конф. (Київ, 7 листопада 2008 р.) / Київський національний університет внутрішніх справ. – К. : Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 52-54.
 4. Баланаєва О. В. Символічні основи юридичних термінів / О. В. Баланаєва // Право і лінгвістика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Сімферополь – Ялта, 18-21 вересня 2003р): у 2-х ч. – Сімферополь : ДОЛЯ, 2003. – Ч.2. – С. 59-62.
 5. Баланаева О. В. Терминологический аспект профессионального языка сотрудников ОВД / О. В. Баланаева // Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали наук.-метод. конф. (Донецьк, 25 січня 2011 р.) / Дон. юрид. ін.‑т Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – С. 77-82.
 6. Баланаева О. В. Украинская юридическая терминология : восстановление смысловых основ / О. В. Баланаева // Актуальні проблеми мови права : історія та сучасність. Studia linguistica et juridical : доп. Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. питанням лінгвістики та права (Кіровоград, 8–9 грудня 2010 р.) / Кіровоград. юрид. ін.-т. ХНУВС. – Кіровоград : Кіровоград. юрид. ін.-т. ХНУВС, 2010. – С. 61-66.
 7. Баланаева О.В. Терминопроизводство сложных слов без соединительного гласного / Сучасна філологія: теорія і практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 березня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 106-110.
 8. Баланаева О.В. О смысловых основах терминов немецкой юридической терминологии // The Thirteenth European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference (November 23, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. . – Vienna, 2016. – С.45-49.
 9. Баланаева О.В. Відновлення смислових основ термінів німецької юридичної термінології // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України» (28-29 квітня 2017) м. Люблін, Республіка Польща.

 

Живіцька Інна Андріївна

Тема дисертаційного дослідження «Паремії на означення рис характеру людини в українській мові». Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Захист відбувся в 2013 році.

 

ФАХОВІ СТАТТІ

 

1. Живіцька І. Жінка в українських та англійських прислів’ях : оцінна характеристика / І. Живіцька  // Мандрівець. – Тернопіль. – 2006. –  № 4. –
С. 66–70.

2. Живіцька І. Прислів’я-антитеза як засіб відображення фольклорної картини світу / І. Живіцька  // Мандрівець. – Тернопіль. – 2007. –  № 5. –
С. 31–34.

3. Живіцька І. Відображення протиставлення ”cвій – чужий” в українських пареміях / І. Живіцька  // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бурого,  2008. –  Вип. 10. – Т. V (105) : Мова і культура : [матеріали Міжнародної наукової конференції ім. проф. Сергія Бураго] (Київ, 25–29 червня 2007 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – С. 76–80.

4. Живіцька І. Категорія оцінності у пареміях на означення рис характеру людини / І. Живіцька // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія ”Філологічні науки (мовознавство)”. – Кіровоград : РВВ КДПУ
ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75 (1): Мови і світ : дослідження та викладання : [матеріали Міжнародної наукової конференції]  (Кіровоград, 27–28 березня 2008 р.) / М-во освіти і науки України. – С. 116–120.

5. Живіцька І. Символ як стереотипізоване явище культури (на матеріалі українських паремій) / І. Живіцька  // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія ”Філологічні науки (мовознавство)”. – Кіровоград : РВВ КДПУ
ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81(1): Мови і світ : дослідження та викладання : [матеріали Міжнародної наукової конференції]  (Кіровоград,19–20 березня 2009 р.) / М-во освіти і науки України. – С. 271–275.

6. Живіцька І. Мовна картина світу як понятійна категорія /
І. Живіцька  // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у навчальних закладах : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції]  (Харків, 1–2 жовтня 2009 р.) / М-во аграрної політики України; Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. – С. 94–96.

7. Живіцька І. Мовна картина світу як відображення реальності /
І. Живіцька  // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 4 / [редкол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін.]. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – С. 20–25.

8. Живіцька І. Національно-культурний компонент у лексичному складі мови / І. Живіцька  // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах” [матеріали V Міжнародної наукової конференції]  (Дніпропетровськ, 7–8 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара; упоряд. :
Т. С. Пристайко. – Д. : Нова ідеологія, 2011. – С. 131–132.

9. Живіцька І. Композиційні моделі прислів’їв на означення рис характеру людини / І. Живіцька  // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць. – Вип. 8 / [редкол. :
Т. С. Пристайко (голова), С. М. Амеліна, А. В. Козлов та ін., О. Б. Каневська (відп. ред.), О. І. Гамалі (ред.)]. – Кривий Ріг, 2011. – С. 13–20.

10. Живіцька І. Застосування комп’ютерних технологій для навчання англійської мови / І. Живіцька  // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у навчальних закладах : [матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції]  (Харків, 10–12 жовтня
2011 р.) / М-во аграрної політики та продовольства України; Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. – С. 81–84.

11. Zhyvytska I. Podcasts in Language Teaching / I. Zhyvytska // English in Globalised World : [the collection of abstracts of the reports made at The XVII-th International TESOL-Ukraine Conference] (Kamianets-Podilsky, March 15-16, 2012) / Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine;  Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University. – P. 202–203.

12. Живіцька І. Використання прислів’їв у процесі навчання граматиці англійської мови / І. Живіцька  // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць. – Вип. 9 / [редкол. :
Т. С. Пристайко (голова), С. М. Амеліна, А. В. Козлов, О. І. Панченко та ін., О. Б. Каневська (відп. ред.), О. І. Гамалі (ред.), І. С. Зоренко (ред.)]. – Кривий Ріг, 2012. – С. 186–192.

13. Живіцька І. Національно-культурна своєрідність топонімів у прислів’ях на означення рис характеру людини / І. Живіцька  // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 4 / [редкол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко,
В. П. Олексенко та ін.]. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – С. 20–25.

 

14. Живіцька І. Концепт «Beauty / Краса» в пареміологічному уявленні (на матеріалі англійських та українських прислів’їв) / І. Живіцька // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 9. Ч. 2  [редкол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін.]. – Кривий Ріг, 2013. – С. 50–58.

15. Живіцька І. Ад’єктивні фразеологічні одиниці англійської й української мов (на матеріалі фразеологізмів із компонентом-зоонімом) /
І. Живіцька  // Наукові записки. – Випуск 129. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 277–282.

16. Живіцька І. Семантична структура концепту «Time» і її відображення у фразеології англійської мови / І. Живіцька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. праць. – Вип. 52. – Серія : Філологічні науки [укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк]. –  Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – С. 107–109.

17. Живіцька І. Граматичні перетворення при перекладі прикметників (на матеріалі англійської та української мов) / І. Живіцька / Вісник Київського національного лінгвістичного університету: зб. наук. праць. – Том 18 №2. – Серія : Філологія : Видавничий центр КНЛУ, 2015. – С. 50–55.       18. Живіцька І. Вербалізація концепту «Marriage» у пареміологічних одиницях англійської мови / І. Живіцька // Мови професійної комунікації : лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти [матеріали Ш Міжнародної науково-практичної конференції] (Київ, 21  квітня 2016 р.) / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – С. 85–87.

19. Живіцька І. Засоби вираження політичної коректності в професійній сфері англійської мови / І. Живіцька // Наука і освіта : Новий вимір [матеріали Міжнародної наукової та професійної конференції «Проблеми гуманітарних та соціальних наук»] (Будапешт, Угорщина, 20 грудня 2016 р. ). – Том IV № 27. – Випуск 107. – Серія : Філологія, 2016. – С. 89–92.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

 1. Участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ : Дослідження та викладання» (місто Кіровоград, 27-28 березня 2014 р.).
 2. Участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація : Мова – Культура – Особистість» (місто Острог, 23-24 квітня 2015 р.).
 3. Участь у Ш Міжнародній науково-практичній конференції «Мови професійної комунікації : лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (місто Київ, 21 квітня 2016 р.).
 4. Участь у Міжнародній науковій та професійній конференції «Проблеми гуманітарних та соціальних наук» (місто Будапешт, Угорщина, 20 грудня 2016 р.).

 

Лопатинська Ірина Сергіївна

Тема дисертаційного дослідження «Педагогічні умови підготовки вчителів гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика фахової освіти. Захист відбувся в 2015 році.

ФАХОВІ СТАТТІ

 

1. Лопатинська І. С. Емоційно сприятливе середовище як умова результативності вивчення іноземної мови учнями/ І. С. Лопатинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. –
№8 (51). – Рівне. - 2014 р. – C.136-139.

2. Лопатинська І. С. Емоційно сприятливе середовище як фактор особистісного розвитку учня/ І. С. Лопатинська // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – №28 (281). – Черкаси. – 2013р. –
C.51-54.

3. Лопатинська І. С. Про взаємодію управління та співуправління
в створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі гімназії /І. С. Лопатинська // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. - №20 (313). – Черкаси. – 2014. – C. 112-117.

4. Лопатинська І. С. Модель підготовки вчителів гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі / І. С. Лопатинська//. – Наукові записки [ред.. кол.: В. В. Радул, В. А. Кушнир
та ін.]. Серія педагогічні науки.– Вип. 134. – Кіровоград: РВВ КДПУ
ім. В. Винниченка, 2014. – С.152-156.

5. Лопатинська І. С. Формування готовності вчителя гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі / І. С. Лопатинська //. – Педагогічні науки: теорія, історія,інноваційні технології. / [гол.ред. А. А. Сбруєва]. – №7(41). – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С.280-286.

6. Лопатинська І. С. Педагогічні умови створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі гімназії./ І. С. Лопатинська//. – Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький ДПУ імені Г.Сковороди». – Додаток 1 до випуску № 5. – Том ІІІ (54). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Вид-во Гнозис: 2014. – С.409-416.

7. Лопатинська І.С. Передумови ефективності соціально-психологічної адаптації курсантів першого курсу ВНЗ зі специфічними умовами навчання./ І.С. Лопатинська //.- Проблеми правознавства  та правоохоронної діяльності № 3 (57) 2016. – С. 167-172.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Лопатинская И. С. Эмоциональные конфликты в системе отношений «учитель-учащиеся» и пути их преодоления./ И. С. Лопатинская // Образование в созданию. Современной действительности. Возможности и ограничения. – Том 1. – Седльце. – 2013. – С.155-160.

2. Лопатинская И. С. Эмоциональность как характеристика личности современного учителя-профессионала / И. С. Лопатинская // Формирование гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. – Вторая книга, том первый. – Габрово. – 2013 г. – С.411-415.

3. Лопатинская И. С. Личностное благополучие учителя
как составляющее эмоционально благоприятной образовательной среды
в ученическом коллективе. / И. С. Лопатинская// Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти. – Рубіжне. – 2013. – С. 70-73.

4. Лопатинская И. С. Эмоционально благоприятная среда обучения– условие результативности работы педагога. / И. С. Лопатинская // Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: международное сотрудничество и интеграция. – Минск. – 2013. – С. 112-114.

 

Мамонова Олена Іванівна

Тема дисертаційного дослідження «Контекстнв модель професійно-спрямованої мовної підготовки майбутніх правоохоронців». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика фахової освіти. Захист відбувся в 2015 році.

ФАХОВІ СТАТТІ

 1. 1. Мамонова О. І. Контекстна технологія формування мовної професійної компетенції офіцерів-правоохоронців / О. І. Мамонова // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Дод. 3, Т. V (12). – 2008р. – С. 376 – 381.
 2. 2. Мамонова О. І., Пустовар Л. О. Організація самостійної роботи з іноземної мови в юридичному ВНЗ з використанням технології контекстного навчання / О. І. Мамонова, Л. О. Пустовар // Наук. пр. Донецьк. нац. техн. ун-ту. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2009. – С.164 – 169.
 3. 3. Мамонова О. І. Моделювання ситуацій професійної діяльності в контекстному навчанні мов в юридичному ВНЗ МВС України / О. І. Мамонова // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2010.– № 2. – С.127 – 130.
 4. 4. Мамонова О. І. Роль мультимедійних технологій у контекстному навчанні іноземної мови майбутніх офіцерів-правоохоронців / О. І. Мамонова // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2014. – №1. – С. 61 – 64.
 5. 5. Мамонова О. І. Можливості використання теорії та технології контекстного навчання у мовній підготовці майбутніх правоохоронців / О. І. Мамонова // Педагогіка вищої та середньої школи : Зб. наук. пр. / гол. ред. – проф. Буряк В. К. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – Вип. 23. – С. 86 – 94.
 6. 6. Мамонова Е. И. Особенности профессионально-направлен-ного обучения украинскому и английскому языку курсантов юридического вуза МВД Украины / Е. И. Мамонова // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.− Курск, 2014. − №4 (94). − С. 245 − 248.
 7. 7. Мамонова Е. И. Роль профессионально-ориентированных материалов в контекстном обучении иностранному языку курсантов юридического вуза МВД Украины / Е. И. Мамонова // Иностранные языки и инновационные технологии в образовательном пространстве технического вуза: сб. науч. ст. по проблемам высшей школы Юж.-Рос. гос. техн. ун-та (НПИ) / под ред. Л. И. Щербаковой. – Новочеркасск : ЮРГТУ (НПИ), 2009. – С. 292 – 296.
 8. 8. Мамонова О. І. Організація професійно орієнтованого навчання іноземної мови в юридичному ВНЗ із використанням контекстного підходу/ О. І. Мамонова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: Т. О. Пахомова ( відп. ред.). – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Вип. 10– С.143 – 148.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Мамонова О. І. Можливість використання контекстного підходу при навчанні іноземної мови в юридичному вузі МВС / О. І. Мамонова // Проблеми культури професійної мови фахівця: теорія та практика: матеріали VII Всеукр. наук.-метод. конф. (25 січня 2011р., Донецьк). – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2007. – С. 189 – 193.
 1. 2. Мамонова О. І. Вивчення іноземної мови в юридичному вузі МВС. Контекстний підхід / О. І. Мамонова // Стратегія інноваційного розвитку системи вищої освіти в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (25 січня 2011р., Донецьк) / Голов. ред.. С. В. Смерічевська. – Донецьк : Изд. дом «Кальмиус», 2007. – С. 75 – 78.
 2. 3. Мамонова О. І. Контекстний метод та організація професійно орієнтованого навчання іноземної мови / О. І. Мамонова // Проблеми викладання української та іноземних мов у навчальних закладах МВС у контексті сучасних наукових досягнень : матеріали  круглого столу (29 травня 2007р., м. Сімферополь). – Сімферополь, 2007. – С.23 – 28.
 3. 4. Мамонова О. І. Розвиток проблеми контекстного навчання в педагогічній науці США, Росії та України / О. І. Мамонова // Проблеми культури професійної мови фахівця : теорія та практика : матеріали Х Ювілейної наук.-метод. конф. (25 січня 2011р., Донецьк).  – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2010. – С. 178 – 182.
 4. 5. Мамонова О. І. Значення навчально-методичних матеріалів за фахом в процесі формування філологічної культури майбутніх спеціалістів права / О. І. Мамонова // Вища юридична освіта : історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали наук.- метод. конф. (25 січня 2011р., Донецьк). – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2011. – С. 55 – 59.
 5. 6. Мамонова О. І. Структура змісту навчання іноземної мови за фахом : контекстний підхід /О. І. Мамонова // Особливості педагогіки вищої школи в умовах полікультурного світу: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (25 січня 2012р., Донецьк) / редкол. : В.В. Пашутін та ін. –
  Донецьк : ДЮІ МВС України, 2012. – С. 137 – 141.
 6. 7. Мамонова О. І. Використання мультимедійних технологій у контекстному навчанні іноземної мови в юридичному ВНЗ МВС України / О. І. Мамонова // Вища юридична освіта: історичний аспект та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (25 січня 2011р., Донецьк). – Донецьк: Донецький юридичний інститут внутрішніх справ, 2013. – С.83 – 87.
 7. 8. Мамонова О.І., Новікова О.О. Вища освіта України у повоєнні роки // Виступ на Регіональній науково-практичній конференції «Індустріальні регіони України в період Другої світової війни та перші повоєнні роки», м. Кривий Ріг, Донецький юридичний інститут МВС України, 30 жовтня 2015 року.
 8. 9. Мамонова О.І. Контекстне навчання іноземної мови в аспекті підготовки майбутніх фахівців / О.І. Мамонова // Педагогічна особистість А.С. Макаренка на перетині освітніх парадигм : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 10 – 11 бер. 2016 р. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2016. – С. 53-55.
 9. 10. Мамонова О.І. Мовна підготовка в системі професійної освіти майбутніх працівників правоохоронних органів / О.І. Мамонова // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2015. – № 3. – С. 93-97.
 10. 11. Мамонова О.І. Підпільний рух у м. Кривий Ріг під час Другої світової війни / О.І. Мамонова // Індустріальні регіони України в період Другої світової війни та перші повоєнні роки : Матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Кривий Ріг, 30 жовтня 2015 року / Упорядники: Д.М. Титаренко, В.Є. Сусликов. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2016. – С. 42-45.
 11. 12. Olena I. Mamonova. Freedom of faith in Canada // Участь у Всеукраїнській науковій конференції «Людина – суспільство – держава. Права та обов’язки: історія питання та сучасний стан» (Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг, 28 жовтня 2016 року).
 12. 13. Olena I. Mamonova. Language training of future law enforcement officers as a part of their general professional training / Olena I. Mamonova // Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.). – Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – С. 144-146.

14. Мамонова О.І. Контекстне навчання як перспективний засіб підвищення якості освіти / Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи : міжнародна науково-практична конференція (м. Сладковічево, Словацька Республіка 10–11 березня 2017 р). – Sladkovicovo, 2017. – С.241-243.

15. Мамонова О.І Contextual education in the aspect of modern professionals training // Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2017 року) / Відп. ред. О.Б. Чернега. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – C. 8-10.

 

Кафедра іноземних мов проводить Всеукраїнську науково-практичну курсантську (студентську) інтернет-конференцію іноземними мовами.

Для курсантів кафедрою створена секція «Наукова стаття іноземною мовою».

Матеріали всеукраїнської науково-практичної курсантської (студентської) інтернет-конференції іноземними мовами 22 лютого 2018 року

Кафедра забезпечує вивчення таких навчальних дисциплін:

 1. Іноземна мова
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 3. Іноземна мова професійного спрямування

 

Структура (штат, керівництво, співробітники)

Баланаєва Оксана Василівна – завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук

Тема дисертації «Лексико-семанична, словотворча і синтаксична структура сучасної юридичної терміносистеми (на матеріалі російської, української, німецької термінологій)», спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство. Захист відбувся у 2013 році.

Живіцька Інна Андріївна – доцент кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук

Тема дисертації «Паремії на означення рис характеру людини в українській мові». Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Захист відбувся в 2013 році.

Лопатинська Ірина Сергіївна - доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації «Педагогічні умови підготовки вчителів гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика фахової освіти. Захист відбувся в 2015 році.

Мамонова Олена Іванівна - доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації «Контекстна модель професійно-спрямованої мовної підготовки майбутніх правоохоронців». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика фахової освіти. Захист відбувся в 2015 році.

 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

Електронна пошта:
vstup.dui@i.ua

Графік роботи:
щоденно з 9:00-18:00
вихідні з 9:00-14:00

Телефони гарячої лінії МОН України:
Вступ
044 287 89 29
0 800 50 44 25
Вища освіта
044 481 32 67
044 481 32 63

Нашi контакти:

м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21
вул. Співдружності, 92а

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

м.Маріуполь,
просп.Будівельників, 145

Телефони:
050 035 05 53
096 032 70 72

Електрона пошта:

postmaster@dli.donetsk.ua

Напиши листа ректорові
Пошта ректора
Електронна скринька довіри
Вiдвiдувачу
Корисні посилання
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval